Facebook

Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii tovaru dodávaného mojou firmou. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predajcovi.


2) Výrobky z nášho eshopu môžete zakúpiť so zákonom stanovenou záručnou lehotou 24 mesiacov.

 

Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca!

 

Predajná cena a prislúchajúca doba záruky je uvedená v detailnom popise každého výrobku. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri výbere nižšej ceny výrobku, bude záručná doba taká, aká prislúcha predajnej cene. Prosíme, neobjednávajte si tovar s kratšou dobou záruky, pokiaľ s tým nesúhlasíte. Záruka uvedená v detailnom popise každého výrobku sa nevzťahuje na príslušenstvo, ktorého životnosť je kratšia ako záruka, napr. batérie, atď (podliehajú bežnému opotrebeniu používaním)


3) Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka poskytovaná predajcom sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia ako je uvedené v návode k použitiu, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo doporučený rozsah teplôt či prudkým prechodom teplôt prostredia. Rovnako zaniká nárok na reklamáciu v prípade poškodenia ochranných štítkov umiestnených na vybraných druhoch tovaru.


4) Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručné opravy) do 30-tich pracovných dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate tovar poštou, potom začína záručná doba bežať od dňa prevzatia balíčku naším zamestnancom), pokiaľ sa nedohodne inak s klientom pri vzájomnom súhlase. Tak isto môžete výrobok reklamovať priamo v autorizovanom servise, kde ušetríte čas nám aj vám. Zoznam autorizovaných servisov nájdete TU.

 

5) V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanová 59, 911 01 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/Reklamácia musí obsahovať:
- vypísaný reklamačný formulár klik TU
- kompletný reklamovaný výrobok
- originál záručný list alebo kópia faktury  (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe, stačí kópia a návratový formulár)

Ak reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať.
Ak posielate tovar poštou, prosím pošlite ho doporučeným listom alebo balíkom na adresu uvedenú v návratovom formulári. Zásielky neposielajte na dobierku, nebudú prebraté a vrátia sa Vám naspäť. Podací lístok z pošty od zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru k reklamácii. Ak posielate tovar kuriérom, neposielajte ho na naše náklady, sú lacnejšie a rovnako rýchle metódy prepravy než kuriér. Nezabudnite si tovar poistiť, nie sme zodpovední za prípadnú stratu či poškodenie tovaru počas prepravy.

V prípade otázok nás kontaktujte na niektorý z kontaktov uvedených v hlavnom menu.

 

YTkwM2